Subaru Throw-Out Bearing 2004-2018 STI

  • Original equipment Subaru throw-out bearing.  

    Fits all 2004-2018 STI. Also fits six-speed Legacy GT Spec B

  • SKU#: 05941

    Shipping Weight: 2.0 lb

    Manufacturer: Subaru

    Category: OEM Clutch & Drivetrain